Paneltech
Home 9 Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Paneltech Sp. z o.o.

 

Paneltech Spółka z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 04.05.2016 r.) i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Niniejsza klauzula adresowana jest do:
a) Klientów Paneltech Sp. z o.o. będących przedsiębiorcami – osobami fizycznymi;
b) Klientów Paneltech Sp. z o.o. będących konsumentami,
c) Reprezentantów/pełnomocników/przedstawicieli/osób fizycznych wskazanych jako osoby do utrzymywania kontaktu przez klientów Paneltech Sp. z o.o. będących spółkami prawa handlowego lub działającymi w innych formach prawnych.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paneltech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-508) ul. Michałkowicka 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000105517.

 

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych
Adres siedziby: 41-508 Chorzów, ul. Michałkowicka 24.
Numer telefonu: +48 32 245-91-41
Adres e-mail:admin.danych@paneltech.pl

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. rozpatrywanie przez Paneltech oferty zawarcia umowy lub czynności poprzedzających jej złożenie,
  Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą; niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. wykonywanie przez Paneltech czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. wykonywanie przez Paneltech wynikających z wykonanej umowy lub przepisów prawa obowiązków w zakresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady,
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. wystawianie przez Paneltech faktur VAT lub innych dokumentów księgowych;
  Podstawa prawna:
  1. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Paneltech;
 5. prowadzenie przez Paneltech:
  1. ksiąg rachunkowych oraz innych urządzeń księgowych określonych przepisami prawa regulującymi kwestie rachunkowości;
  2. rejestrów transakcji wymaganych przepisami prawa regulującymi kwestie podatkowe;

  Podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Paneltech;

 6. zapewnienie bezpieczeństwa osób lub ochrona mienia lub kontrola produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Paneltech na szkodę poprzez wprowadzenie szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – o ile Paneltech stosuje monitoring i z zachowaniem prywatności i godności osób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  Podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paneltech polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Paneltech na szkodę;
 7. dochodzenie lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Paneltech;
  Podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paneltech polegających na prawie do obrony swojego stanowiska i udziału w postępowaniach;
 8. rozpatrywanie Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;
  Podstawą prawna: prawnie uzasadniony interes Paneltech, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami,
 9. przeniesienie Pani/Pana danych do archiwum, po zakończeniu relacji prawnych wynikającej z określonych wyżej celów przetwarzania;
  Podstawa prawna:

   

  1. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paneltech;
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Paneltech.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Paneltech przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę będącą przedsiębiorcą:
  1. imię, nazwisko, nr: NIP i REGON;
  2. dane adresowe i teleadresowe:
   1. adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
   2. adres do doręczeń – jeżeli różni się od adresu, o którym mowa w pkt i),
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail;

  Podanie danych wymienionych w pkt 1) lit a) i b) jest obowiązkowe. Pozostałe dane są podawane dobrowolnie, a ich brak nie wywołuje ujemnych skutków.

 2. dane identyfikujące osobę będącą konsumentem;
  1. imię i nazwisko;
  2. dane adresowe;
   1. adres miejsca zamieszkania,
   2. adres do doręczeń – jeżeli różni się od adresu, o którym mowa w pkt i),
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail;
  5. nr NIP lub PESEL;

  Podanie danych wymienionych w pkt 2) lit a) i b) jest obowiązkowe. Pozostałe dane są podawane dobrowolnie, a ich brak nie wywołuje ujemnych skutków.

 3. dane identyfikujące osobę będącą reprezentantem/pełnomocnikiem/przedstawicielem/osobą fizyczną wskazaną jako osoba do utrzymywania kontaktu przez klientów Paneltech Sp. z o.o. będących spółkami prawa handlowego lub działającymi w innych formach prawnych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu;
  3. adres e-mail;

  Podanie danych wymienionych w pkt 3) lit. a) jest obowiązkowe. Pozostałe dane są podawane dobrowolnie, a ich brak nie wywołuje ujemnych skutków.

 4. dane biometryczne w postaci wizerunku osób znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa Paneltech – o ile Paneltech stosuje system monitoringu wizyjnego;

Źródło pochodzenia danych osobowych

Paneltech pozyskuje Pani/Pana dane:

 1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 2. z dostępnych publicznie rejestrów lub baz danych takich, jak:
  1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
  2. Krajowy Rejestr Sądowy;
  3. Rejestr REGON;
 3. O ile Paneltech posiada z Pani/Pana strony stosowne wymagane prawem upoważnienie – z biur informacji gospodarczej;
 4. Od będących klientami Paneltech spółek prawa handlowego lub działającymi w innych formach prawnych;
 5. Z działającego na terenie przedsiębiorstwa Paneltech systemu monitoringu wizyjnego.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Okres przetwarzania Pani/Pani danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów a także udzielonych przez Panią/Pana zgód. Paneltech przetwarza dane związane z:

 1. umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia oferty, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, dane są przetwarzane przez 3 lata od dnia zebrania danych;
 2. danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób jako przedsiębiorców lub w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych (konsumentów) są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
 3. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 4. zgodą osoby, której dane dotyczą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 5. pozyskaniem danych z publicznie dostępnych rejestrów lub biur informacji gospodarczej. Okres przetwarzania tak pozyskanych danych zależny jest od celu przetwarzania i podlega zasadom określonym wyżej w niniejszej sekcji Klauzuli Informacyjnej, przy czym dane uzyskane z biur informacji gospodarczej są usuwane po upływie 90 dni;
 6. dane biometryczne w postaci wizerunku pozyskane w związku ze stosowaniem na terenie przedsiębiorstwa Paneltech monitoringu wizyjnego; dane przechowywane są przez okres do 3 miesięcy a w przypadku, w którym dane stanowią dowód w postępowaniu lub Paneltech powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Paneltech może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów:

 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności związanej z umową zawartą przez osobę, której dane dotyczą; np. umowy o dzieło, przewozu lub spedycji;
 3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia,
 4. które prowadzą biura informacji gospodarczej, o ile spełnione są warunki przekazania danych określone przepisami prawa

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Paneltech Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mo-że Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi