Laboratorium


Laboratorium ochrony środowiska i pracy

Zastosowanie

Laboratorium ochrony środowiska i pracy

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy AB 390 oferuje wykonanie badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w zakresie:
  • pomiarów stężeń pyłów przemysłowych i substancji chemicznych,
  • pomiarów hałasu, oświetlenia i mikroklimatu.

Laboratorium wykonuje również prace nie objęte akredytacją, w tym:

  • inne badania fizyko-chemiczne,
  • wydatek energetyczny,
  • pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń, hałasu, itp. do środowiska,
  • ocenę oddziaływania na środowisko zakładów istniejących i projektowanych,
  • badania i ekspertyzy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odpadami, itp.
  • sporządzanie rejestrów wyników badań czynników szkodliwych.

 

Służymy pomocą merytoryczną w wyżej wymienionym zakresie i zapraszamy do współpracy.